دانلود کتاب صوتی _ از محرک حسی تا دانش _ ویلارد ون اورمن کواین

az_mohareke_hesi_ta_danesh_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

از محرک حسی تا دانش
مولف: ویلارد ون اورمن کواین
مترجم: مجید داودی

کتاب حاضر، دربردارنده برخی از مهم ترین انگاره ها و آرای فلسفی «ویلا رد ون اورمن کواین» است. زبان نگارش اثر، روان و همراه با اصطلاحات تخصصی فلسفی است. مطالب کتاب در هشت بخش تقسیم شده است و موضوعاتی چون طبیعت گرایی، شیئت بخشی، ریاضیات و منطق، دلالت صدق و توافق سمانتیکی از محورهای اصلی مورد بحث هستند. هدف از نگارش اثر، بیان فشردۀ اندیشه های فلسفی «کواین» است و ویژگی شاخص آن، انسجام مطالب است.

دانلود فایل صوتی کتاب از محرک حسی تا دانش

avaye-buf-telegram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s