دانلود کتاب صوتی _ يادداشت‌هاي زيرزميني _ داستايوفسکي

Yaddaashthaaeh_Zir_zamin_www.Avayebuf.Wordpress.Com.jpg

يادداشت‌هاي زيرزميني
نوشته : داستايوفسکي

آينه تمام‌نماي سرگذشت روزگار ما و نقد حال انسان آخرالزمان است که بيماري تا عمق وجودش ريشه دوانيده است، ولي او همچنان از باور آن سر باز مي‌زند.
داستایوفسکی از جمله متفکران برجسته عصر حاضر است. در اهمیت او همین بس که بزرگان تفکر معاصر غرب به آثارش توجه داشته اند و از او ستایش کرده اند. داستایفسکی از نویسندگان اندک شماری است که نیهیلیسم روزگار ما را به ژرفی دریافته و بیان کرده است.

در میان آثار او، «یادداشت های زیرزمینی» آیینه تمام نمای روزگار ما و نقد حال انسان بیمار آخرالزمان است که بیماری تا عمق وجودش ریشه دوانیده است، ولی او هم چنان از باور آن سر باز می زند. این حکایات از ارزش های از ارزش افتاده ای سخن می دارد که منشأ بحران عالم غربی است.

تعریض ها و کنایات داستایوفسکی در این یادداشت ها همه به قدرتی است که قائمه عالم کنونی است و این عالم را راه برده اما اکنون دچار تزلزل و بحران سهمناکی است که نشانه هایش در همه عالم پیداست. داستان «یادداشت های زیرزمینی» گزارشی است از وضع بشر در دوره جدید، گزارشی که به جامه مبدل افسانه درآمده است.

دانلود فایل صوتی کتاب يادداشت‌هاي زيرزميني بخش یکم

دانلود فایل صوتی کتاب يادداشت‌هاي زيرزميني بخش دوم

دانلود فایل صوتی کتاب يادداشت‌هاي زيرزميني بخش سوم

دانلود فایل صوتی کتاب يادداشت‌هاي زيرزميني بخش چهارم

دانلود فایل صوتی کتاب يادداشت‌هاي زيرزميني بخش پنجم

دانلود فایل صوتی کتاب يادداشت‌هاي زيرزميني بخش ششم

انلود فایل صوتی کتاب يادداشت‌هاي زيرزميني بخش هفتم

دانلود فایل صوتی کتاب يادداشت‌هاي زيرزميني بخش هشتم

دانلود فایل صوتی کتاب يادداشت‌هاي زيرزميني بخش نهم

avaye-buf-telegram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s