دانلود کتاب صوتی _ آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 _ کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی

amale_iranian_www.Avayebuf.Wordpress.Com

آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919

به کوشش : کاوه بیات و رضا آذری شهرضایی

ایرانیان نیز مانند دیگر ملل جهان آمال و آرزوهای بسیار داشتند و دارند. در مراحلی چند از ادوار تاریخ و بویژه در ایام رویارویی با مخاطرات داخلی و خارجی این آمال و آرزوها صورتی منسجم و یکپارچه یافتند و مبنایی شدند برای تجدید سازمان حیات ملی و سیاسی مردمان این سرزمین. آنچه در این مجموعه نیز تحت عنوان آمال ایرانیان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد با اشتمال بر مجموعه‌ای از اسناد و مدارک، رسائل و مقالات جراید در فاصله مراحل پایانی جنگ اول جهانی تا یکی دو سال بعد از آن یعنی از کنفرانس صلح پاریس تا قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس، خود نمونه‌ای است از واپسین فرازهای این تحول و نوزایی.

در این کتاب به قرارداد ۱۹۱۹، وثوق‌الدوله، انگلستان، جنگ جهانی اول، اشاره شده است.

 

دانلود فایل های صوتی کتاب تآمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش یکم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش دوم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش سوم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش چهارم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش پنجم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش ششم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش هفتم

دانلود فایل های صوتی کتاب تآمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش هشتم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش نهم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش دهم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش یازدهم

دانلود فایل های صوتی کتاب آمال ایرانیان از صلح پاریس تا 1919 بخش دوازدهم

avaye-buf-telegram

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s